Bệnh viện Hạnh Phúc - Bình Dương

05-10-2015

Lắp đặt bồn chứa nước lắp ghép FRP cho Dự án : Bệnh viện Hạnh Phúc - Bình Dương (2009)

Lắp đặt bồn chứa nước lắp ghép FRP cho Dự án : Bệnh viện Hạnh Phúc - Bình Dương (2009)

1. Product: 03 FRP panel tanks

 

- 01 tank 100m3: 8 (4+4)mL x 5mW x 2,5mH


- 01 tank 200m3: 10mL x 5mW x 4mH


- 01 tank 240m3: 12 (6+6)mL x 5mW x 4mH


2. Product: 02 HDG panel tanks

 

- 01 tank 190m3: 16 (8+8)mL x 6mW x 2mH

 

- 01 tank 175m3: 14 (7+7)mL x 5mW x 2,5mH